Villkor för kursbokningar

Allmänt

SwedTech Diving är en utbildningsorganisation som tillhandahåller underlag och verktyg för fristående instruktörer att marknadsföra och utbilda elever inom vårt koncept. Vi som organisation möjligör detta genom att stötta i marknadsföring av kurser, hjälpa till med administration i hela processen samt säkra kvalitet över tiden och utföra instruktörscertifieringar. För övrigt så går det som elev/kund bara att boka sig själv på en kurs, då alla uppgifter är personliga och att villkor måste godkännas av en själv. Vill du boka upp dig tillsammans med ett team på en speciell kurs, måste alla boka upp sig själva.

Avgifter

Den totala kostnaden består ofta av olika delar. En del som tillfaller oss som organisation, och en annan del som tillfaller instruktören för det jobb denna utför. Ytterligare kostnader kan även tillkomma i vissa fall, det kan handla om resor, boende, inträde m.m, detta är oftast instruktörens ansvar att förmedla. Det ska dock alltid tydligt inför varje kurs och tillfälle framgå vilka totalkostnader som gäller, momssatsen ska även framgå. En administrationsavgift tillkommer dock alltid för varje kurstillfälle att tas ut av SwedTech Diving på 750 kr i samband med bokningen via vår hemsida. Denna avgift är till för att administrera och underhålla ett aktuellt elevregister samt att tillverka och skicka ut certifikat efter avslutat kurs.

Avbokning

Avbokning av kurs ska snarast ske till aktuell instruktör, och det är dennes egna villkor som gäller för om och hur återbetalning av själva kursen och eventuella merkostnader kan ske. Administrationsavgiften som vi på SwedTech Diving tar betalt för betalas vanligsvis inte tillbaka, dock är summan kvar och innestående att nyttjas inom ett år av samma elev/kund. Återbetalning kan dock ske i vissa fall med läkarintyg oberoende av när det meddelats oss.

SwedTech Divings ansvar

Som organisation ansvarar vi för att tillhandahålla en webbplats där instruktörer kan marknadsföra sin kurser, och för elever att läsa på och boka upp sig på kurser samt köpa kursmaterial. Vi ansvarar för att bokningsprocessen via hemsidan fungerar och att information lagras. Vi ansvarar även för att certifikat tillverkas och skickas ut till elever efter avslutad kurs på anmodan från aktuell instruktör.

Instruktörens ansvar

Instruktören ansvarar för att lägga upp varje kurs med tillhörande information om vad som gäller och vilka totalkostnader som är aktuella. Instruktören ansvarar även för att informera eleven/kunden om förändringar som påverkar kursen eller priset på något sätt. Instruktören ansvarar även för att meddela organisationen när en elev/kund är klar med sin kurs och att certifikat ska tillverkas och skickas ut. Det liggen även en hel del annat ansvar på instruktören också som är mer kursspecifikt, det framgår mer fördjupat i vår kursstandard.

Eleven/kundens ansvar

Det ligger i eleven/kundens ansvar att ha läst igenom dessa villkor och förstått innebörden av dem, är något otydligt eller oklart måste SwedTech Diving kontaktas och tillfrågas. Det är också eleven/kundens ansvar att ha läst igenom och förstått innebörden av all information som gäller för den kurs vederbörande ska gå. Det ligger även i eleverns/kundens ansvar att hålla sina personliga uppgifter korrekta i sin användarprofil på hemsidan inför kurs och certifikatbeställning.